Sparat foder

Delindexet för Sparat foder beskriver genetisk potential för att spara foder genom ett lägre underhållsbehov och en förbättrad metabolisk effektivitet. För båda delarna så indikerar ett högre avelsvärde mer sparat foder och kan uttryckas som minskat foderintag i kg torrsubstans i de första tre laktationerna.

Delindexet för Sparat foder är under utveckling. För närvarande så ingår endast avelsvärdet för underhållsbehov.

Avelsvärdet för underhållsbehov beskriver genetisk potential för att spara foder genom ett lägre underhållsbehov. Underhållsbehovet avgörs av kroppsvikten på kon. Det är allmänt vedertaget att större kor kräver mer energi för underhåll än mindre kor. Avelsvärdet baseras på uppgifter om registrerad kroppsvikt från ett stort antal nordiska kor i de första tre laktationerna. Registreringarna kommer antingen från våg eller från bröstomfångsmätningar. Dessutom används de linjära exteriöregenskaperna reslighet, kroppsdjup och bröstbredd som indikatoregenskaper i avelsvärderingen.

Avelsvärdet för metabolisk effektivitet beskriver genetisk potential för att spara foder genom förbättrat foderutnyttjande. Detta avelsvärde baseras på information om individuella foderintagsdata samt uppgifter om kroppsvikt och mjölkproduktion. Avelsvärdet för metabolisk effektivitet är under utveckling och ännu inte tillgängligt.

Läs mer:

Ett delindex för Sparat foder introduceras av NAV

Sparat foder ökar värdet av NTM

Video

NAVs avelsvärdering mjölkkor – data och modeller (på engelska)